Dabbah nedir?

Neml suresi 82 ayet
O söz başlarına geldiği (kıyamet yaklaştığı) zaman, onlara yerden bir dâbbe (mahlûk) çıkarırız da, bu onlara insanların âyetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler.

Peki bu yaratık nedir? Yaratık ya da "dabbah" (Arapça kelime)?
Bu bir insan ve bunu aşağıdaki ayetlerden okuyabiliriz (Nahl 61 ayetin arabcasina Dikkat edin ‚dabbetiv‘)
Nahl suresi 61 ayet
Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları takdir edilen bir müddete kadar erteliyor. Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.

61. Ve lev yüahızüllahün nase bi zulmihim ma terake aleyha min dabbetiv ve lakiy yüehhıruhüm ila ecelim müsemma fe iza cae ecelühüm la yeste'hırune saatev ve la yestakdimun

"Dabbah" ya da yaratık "gerçeği söyleyebilecek ve müslümanlarla hristiyanlar arasında yargılayacak, Allah’ın bir oğlu olmadığını ilan eden bir kişidir, bu yüzden şunu söylemenin bir anlamı yoktur. bu yaratığın bir hayvan olduğu sanılıyor (bazı Kuran açıklamalarında ve çevirilerinde olduğu gibi) Bir hayvan insanlar arasında nasıl konuşabilir ve yargılanabilir? Dabbah (yaratık) insan olduğu için konuşabileçek.
Allah Ademi babasız annesiz yarattığı gibi ve hava yi Anne olmadan yarattığı gibi
Meryem oğlu İsa yi da babasız yarrati.

Ali imran 59 ayet
Allah nezdinde İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona "Ol!" dedi ve oluverdi.

Bu yüzden sizinle konuşacak olan dabah / yaratık, Meryem'in oğlu isa dir
Allah ol diyecek ve olacak.

Ali İmran 46 ayet
sâlihlerden olarak beşikte iken ve yetişkinlik halinde insanlara konuşacak.

Böylece ilk mucize, beşikte iken insanlarla konuşmasıdır. ve bu zaten yapılmış geçmişe aittir. Bu yüzden henüz gerçekleşmemiş ve yakında olacak başka bir mucize var. Allah yakında İsa'nın ruhunu bedenine geri getirecek, bu yüzden tekrar insanlarla konuşmak için tekrar yükseltilecek, ancak bu kez beşikte iken değil, fakat yetişkinlik halinde insanlarla konuşacak , Şüphen varsa, lütfen bana bir yetişkin konuşurken mucizenin ne olduğunu söyle. Bu yüzden mucize, İsa'nın ruhunun bedenine geri döneceği ve tekrar yükseleceği ve bir kez daha insanlarla yetişkin olarak konuşacağıdır.

Neml suresi 82 ayet
O söz başlarına geldiği (kıyamet yaklaştığı) zaman, onlara yerden bir dâbbe (mahlûk) çıkarırız da, bu onlara insanların âyetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler.

Bunun anlamı: ALLAH meryem oğlu İsa nin ruhunu bedenine geri göndereceğini bahseder, o da dirilecek ve ayaklarıyla yürüyecekler onun için “Dabbah / yaratık” olarak adlandırılır. O sizin gibi bir insandır ve sizinle yetişkinlik / olgunluk yaşta olarak beyaz ve siyah saçlı sakallı halde konuşacak.

Allah sizi zayıflıktan yaratır. Daha sonra zayıflığa güç verir. Bundan sonra o gücü sonra beyaz kıl ve güç verir. Ne istiyorsa onu yaratır ve her şeyi bilen ve her şeyi bilen kişidir.

Rum 54 ayet
Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlügün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren, Allah'tır. O, dilediğini yaratır. O, hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir.