Vragen en Antwoorden over de planeet [Nibiru Planet X] in de Koran
Imam Nasser Muhammad al-Yamani (De Imam Mahdi)
21 - 09 - 1431 AH
31 - 08 - 2010
-----------------------------------------------------------------------
Vraag 1 - Beloofde God de ongelovigen in de Koran om rotsen uit de lucht op hen te laten regenen en hen pijnlijk lijden te bezorgen


Antwoord : - God Almachtig zei:
1. Men (de ongelovigen) vraagt naar de straf, die straks zal vallen
2. (vallen) Op de ongelovigen, die niemand kan weerhouden,
[Al-Maarij: 1 & 2]

-------------------------------------------------------------------------------
Vraag 2 – Dus wat is die vraag die men vraagt aan de Heer (de vraag die de ongelovigen stelde, degene die deze grote koran ontkennen?)


Antwoord : - God Almachtig zei:
32. En toen zij zeiden: "O God, als dit inderdaad de waarheid van U is, doe dan stenen uit de hemel over ons regenen of geef ons een (andere) smartelijke straf."
[AL ALFAAL: 32].
---------------------------------------------------------------------------

Vraag 3 - En waarom vroegen ze dit soort kwelling?, is het omdat de boodschapper(Profeet Mohamed) Hun waarschuwde dat er stenen uit de hemel over hen zal regenen via een planeet die langs zal komen? (in geval de mensen deze koran blijven ontkennen?


Antwoord : - God Almachtig zei:
92. "Of tenzij gij de hemel in stukken op ons doet nedervallen zoals gij hebt beweerd."
[Isra: 92].

---------------------------------------------------------------------------

Vraag 4 - Heeft God vroeger andere ongelovigen mensen met stenen gemarteld van deze planet? Omdat ze (de ongelovige) de boodschap van God (via de profeten) ontkennen?


Antwoord : - God Almachtig zei:
159. Uw Heer is de Machtige, de Genadevolle.
160. Ook het volk van Lot verloochende de boodschappers,
161. Toen hun broeder Lot tot hen zeide: "Wilt gij niet rechtvaardig worden?
162. Waarlijk, ik ben u een getrouwe boodschapper,
163. Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.
164. En ik vraag u er geen beloning voor. Mijn beloning is slechts bij de Heer der Werelden."
165. "Nadert gij van alle schepselen de mannen?
166. En verlaat gij uw vrouwen, die uw Heer voor u heeft geschapen? Neen, gij zijt een volk dat de perken te buiten gaat."
167. Zij zeiden: "Als gij niet ophoudt, o Lot, zult gij zeker worden verbannen."
168. Hij zeide: "Waarlijk, ik veracht uw handelwijze."
169. "Mijn Heer, red mij en mijn familie van hetgeen zij doen."
170. Daarom redden Wij hem en zijn hele gezin.
171. Behalve een oude vrouw(de vrouw van Lot) die achterbleef.
172. Daarna vernietigden Wij de anderen.
173. En Wij deden een regen op hen regenen, en vreselijk was de regen voor hen, die waren gewaarschuwd.
174. Daarin is waarlijk een teken maar de meesten hunner willen niet geloven.
175. En voorwaar, uw Heer is de Machtige, de Genadevolle.
176. Het volk van het woud verloochende ook de boodschappers.
177. Toen Shoaib tot hen zeide: "Wilt gij niet godvruchtig worden?
178. Waarlijk, ik ben voor u een getrouwe boodschapper,
179. Daarom vreest Allah en gehoorzaamt mij.
180. En ik vraag u er geen beloning voor. Mijn beloning is slechts bij de Heer der Werelden.
181. Geeft de volle maat en behoort niet tot hen die minder geven (bedriegers).
182. En weegt met de zuivere weegschaal.
183. En doet de mensen in hetgeen hun toekomt niet te kort, noch handelt verderfelijk door onheil te stichten op aarde.
184. En vreest Hem, Die u en de vroegere geslachten schiep."
185. Zij zeiden: "Gij zijt slechts betoverd.
186. En gij zijt niets meer dan een man zoals wij en wij denken dat gij tot de leugenaars behoort.
187. Doe dan stukken van de hemel op ons vallen als gij waarachtig zijt."
188. Hij zeide: "Mijn Heer weet het beste wat gij doet."
189. En zij verloochenden hem. Daarna achterhaalde hen de straf van de dag der overschaduwing. Dat was waarlijk de straf van een grote dag.
190. Voorwaar, daarin is een teken maar de meesten hunner willen niet geloven.
191. Waarlijk uw Heer is de Almachtige, de Genadevolle.
[AlShuaraa(De Dichters) 159-191]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag 5 - En waar is die planeet in het zonnestelsel? Waar in de ruimte rond de aarde?
Antwoord : - God Almachtig zei:


74. En Wij(Allah) keerden wat boven de planeet is (waar de aarde is) naar de onderkant van de planet. (de planet komt vanuit de zuidpool en vliegt langs naar de noord pool.) en toen deden Wij(Allah) brokken klei over hen regenen(van de planeet).
75. Hierin zijn voorzeker tekenen voor hen degene die onderzoeken.
[ (Al-Hidjr):74-75]

---------------------------------------------------------------------------------------------
Vraag 6 - Zal de planeet op de hele aarde of op een bepaalde plaats op aarde regenen?
Antwoord : - God Almachtig zei:


82. Toen Ons gebod kwam, keerden Wij de aarde ondersteboven en Wij deden er broken(stenen) klei laag boven laag op regenen;
[(Hud):82]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vraag 7 - Het is dus zeker dat het velen van de levenden op aarde zal treffen, en het het aantal mensen en andere wezens op aarde zal verminderen(in aantal) behalve degene die God wil redden.
Antwoord : - God Almachtig zei:


41. Zien zij niet dat Wij(God) tot de aarde komen, en het van de buitenste zijden (de polen) verminderend (van het aantal mensen) God besluit, en niemand kan Zijn besluit omverwerpen. En Hij is vlug in het vergelden.
[AL RAAD (de Donder):41]

-------------------------------------------------------------------------------------------
Vraag 8 - Een groep astronauten ontdekte dat er een planeet de aarde nadert. Hij zal langskomen en van bovenaf passeren. Er wordt verwacht dat er veel mensen op deze aarde zullen omkomen. Dus is de vraag: Heeft God je in het boek(de Koran) de kennis gegeven van deze planeet (voordat hij naar ons toe komt? En wisten ze ook dat het vanaf de uiteinden naar de aarde komt, dat wil zeggen vanaf de polen? Met andere woorden, de rotatie ervan is vijfenveertig graden gekanteld ten opzichte van die van de rest van de planeten, dus het komt vanaf de uiteinden naar de aarde, wat betekent dat het vanaf de noord- en zuidpool rond de aarde draait, en daarom wisten ze dat het vanaf de uiteinden naar de aarde komt.
Antwoord : - God Almachtig zei:


41. Zien zij niet dat Wij(God) tot de aarde komen, en het van de buitenste zijden (de polen) verminderend (van het aantal mensen) God besluit, en niemand kan Zijn besluit omverwerpen. En Hij is vlug in het vergelden.
[AL RAAD (de Donder):41]

------------------------------------------------------------------------------------------
Vraag 9 - Beloofde God de ongelovigen, (in de Koran) hun met deze planeet te martelen? zodat de waarheid zou overwinnen, en zodat het duidelijk zal zijn voor iedereen op aarde? En zodat de ongelovige partij zou worden verslagen?


Antwoord : - God Almachtig zei:
39. O, wisten de ongelovigen maar de tijd wanneer zij niet bij machte zullen zijn het Vuur van hun gezicht of van hun rug te weren en niet zullen worden geholpen!
40. Neen, onverwachts zal het hen achterhalen en het zal hen verbijsteren; en zij zullen niet bij machte zijn het te voorkomen, noch zal hun uitstel worden gegeven.
41. Voorzeker werden de boodschappers voor u ook bespot, maar degenen die hen bespotten, werden door het bespotte getroffen.
42. Zeg: "Wie beschermt u dag en nacht behalve de Barmhartige?" Neen, zij wenden zich af van de gedachtenis aan hun Heer.
43. Hebben zij goden die hen kunnen beschermen tegen Ons? Zij kunnen zichzelf niet helpen, noch worden zij door Ons bijgestaan.
44. Neen, Wij hebben deze (mensen) en hun vaderen een voorziening gegeven totdat het leven hun verlengd werd. Zien zij met dat Wij de aarde (der ongelovigen) bezoeken, het van de buitenzijde (de Polen) verminderen(van het aantal mensen)? Zullen zij dan de overhand hebben?
45. Zeg: "Ik waarschuw u slechts door Openbaring." Doch de doven horen de roep niet wanneer zij worden gewaarschuwd.
46. En indien een ademtocht der kastijding van uw Heer hen raakt, zullen zij ongetwijfeld zeggen: "Wee ons, wij waren inderdaad onrechtvaardigen."
[AL ANBEYAA(de Profeten):39-46]

-----------------------------------------------------------------------------------------
Vraag 10 – Wacht even, deze planet, is dat die planeet gemaakt van brand SAQAR? De planet die God de ongelovigen in zijn boek beloofde? de ongelovigen(ontkenners) van Zijn Boodschappers omdat
God Almachtig zei:


39. O, wisten de ongelovigen maar de tijd wanneer zij niet bij machte zullen zijn het Vuur van hun gezicht of van hun rug te weren en niet zullen worden geholpen!
40. Neen, onverwachts zal het hen achterhalen en het zal hen verbijsteren; en zij zullen niet bij machte zijn het te voorkomen, noch zal hun uitstel worden gegeven.

Zal het worden gezien vóór de dag des oordeels? Gaat het gepaard met de tekenen van het grote uur?
Antwoord : - God Almachtig zei:
31. En Wij hebben niets dan engelen tot wachters van het Vuur gemaakt. En Wij hebben hun getal niet vastgesteld, dan tot beproeving der ongelovigen, opdat wie het Boek is gegeven zekerheid mogen verkrijgen en dat de gelovigen in geloof mogen toenemen en opdat de mensen van het Boek en de gelovigen niet zullen twijfelen. En dat degenen in wier hart een ziekte is (de Hypocrieten) en degenen die ongelovig zijn, mogen zeggen: "Wat bedoelt Allah met deze gelijkenis?" Zo laat God dwalen wie het wil, en wijsheid geven aan wie het wil. Niemand kent de legerscharen van uw Heer dan Hij. Dit is niets dan een vermaning voor de mensheid.
32. Neen, bij de maan,
33. En de nacht als zij heengaat
34. En de dageraad wanneer zij gloort,
35. Waarlijk, het is een der grootste tijdingen,
36. Een waarschuwing voor de mensen.
37. Aan degene onder u, die vooruit wenst te gaan of degene die wil achterblijven,
[ALMUDATHER:31-37]

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Vraag 11 - Wat bedoelt God Almachtig met te zeggen:


32. Neen, bij de maan,
33. En de nacht als zij heengaat
34. En de dageraad wanneer zij gloort,Antwoord : -

God Almachtig zei:
1. Bij de zon en haar licht,
2. En bij de maan als zij deze volgt,
[ALSHAMS(De Zon):1-2]
-
---------------------------------------------------------------------------------------
Vraag 12 - Betekent deze gebeurtenis dat de zon de maan niet mag waarnemen(inhalen) waarna de maan volgt, tenzij de mensen het tijdperk van de grote tekenen van het uur binnengaan. Dat is een voorbode van mensen voor degenen die willen dat ze vooruitgaan, of vertraagd worden, voordat de planeet voorbijgaat(langskomt)?


Antwoord : - God Almachtig zei:
39. En voor de maan hebben Wij fasen bepaald tot zij als een oude tak van een palmboom wordt.
40. De zon mag de maan niet achterhalen noch kan de nacht de dag voorbijstreven. Zij zweven elk in hun eigen baan.
[Yasin:39-40].
-
-----------------------------------------------------------------------------
Vraag 13 - Wat is de ware verklaring van God Almachtig die zegt:
[noch kan de nacht de dag voorbijstreven. Zij zweven elk in hun eigen baan.]
bedoelt hij dat zo'n nacht niet aan de dag mag voorafgaan?


Antwoord : - God Almachtig zei:
57. En Hij is het, Die de winden als blijde tijdingen voor Zijn barmhartigheid uitzendt; totdat, wanneer zij zware wolken dragen, Wij ze naar een dor land drijven, daarna zenden Wij er water uit neder, dan brengen Wij alle soorten vruchten voort; zo wekken Wij de doden op, opdat gij er lering uit moogt trekken.
[AL-ARAAF:57]

We hebben het nieuws begrepen, dus als de zon de maan vangt, en de nacht de dag voorafgaat, dan komt de zon op uit het westen als gevolg van de doorgang van de planeet van vuur. Aangezien de ongelovigen deze kennis van de nadering van de planeet van vuur hebben voordat de planet langskomt, kunnen ze dan ook weten wanneer de planeet van vuur langs de aarde komt? Of komt het plotseling tot hen? Of is hij zich niet bewust van de timing van haar aankomst, zelfs aan wie deze grote koran werd geopenbaard?
De Almachtige God zei:
28. En zij (de ongelovigen) zeggen: "Wanneer zal deze beslissing plaats vinden als gij de waarheid spreekt?"
[Sajdah:28].
48. En zij zeggen: "Wanneer zal deze belofte worden vervuld, als gij de waarheid spreekt?"
49. Zeg: "Ik heb voor mij zelf geen macht over schade of voordeel, behalve, wat Allah wil. Er is voor elk volk een vastgestelde termijn; wanneer hun termijn is verlopen kunnen zij hem geen uur uitstellen, noch kunnen zij hem vervroegen.
[Yoenis:48-49]
38. En zij zeggen: "Wanneer zal deze belofte worden vervuld, indien gij waarachtig zijt?"
39. O, wisten de ongelovigen maar de tijd wanneer zij niet bij machte zullen zijn het Vuur van hun gezicht of van hun rug te weren en niet zullen worden geholpen!
[ALANBEYAA:38-39]

71. En zij zullen zeggen: "Wanneer zal deze bedreiging worden vervuld als gij de waarheid spreekt?"
72. Zeg: "Het kan zijn, dat een gedeelte van de straf die gij wildet verhaasten, reeds dicht bij u is gekomen."
[AL NAML(De Mieren):71-72]
29. En zij zeggen: "Wanneer zal deze belofte worden vervuld als gij de waarheid spreekt?"
30. Antwoord: "Er is voor u een vastgestelde tijd, gij kunt geen uur eerder gaan of langer blijven."
[SABAA(de Stad Saba): 29-28]
48. En zij zeggen: "Wanneer zal deze Belofte worden vervuld, als gij de waarheid spreekt?"
49. Zij wachten slechts op een plotselinge straf die hen zal overkomen terwijl zij nog aan het redetwisten zijn
[YASIN:48-49]
25. En zij zeggen: "Wanneer zal deze belofte vervuld worden, als gij de waarheid spreekt?"
26. Zeg: "De kennis daarvan ligt alleen bij Allah en ik ben slechts een duideliike waarschuwer."
[ALMOLK:25-26]
39. O, wisten de ongelovigen maar de tijd wanneer zij niet bij machte zullen zijn het Vuur van hun gezicht of van hun rug te weren en niet zullen worden geholpen!
40. Neen, onverwachts zal het hen achterhalen en het zal hen verbijsteren; en zij zullen niet bij machte zijn het te voorkomen, noch zal hun uitstel worden gegeven.
[AL ANBEYAA(De Profeten):39-40]

---------------------------------------------------------------------------------------------
Imam Mahdi Nasser Mohamed El Yemeniاقتباس المشاركة 246570 من موضوع حقيقة كوكب العذاب من مُحكم الكتاب ذكرى لأولي الألباب planet-x ..

- 3 -
الإمام ناصر محمد اليماني
21 - 09 - 1431 هـ
31 - 08 - 2010 مـ
02:20 صباحاً
ـــــــــــــــــــــالسؤال والجواب من مُحكم الكتاب ذكرى لأولي الألباب عن كوكب العذاب [Nibiru Planet X]

بسم الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسَلين محمدٍ رسول الله إلى الناس كافة وعلى آله الأطهار والسابقين الأنصار في الأوّلين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين..

سـ 1 - فهل وعد الله الكفار في القرآن العظيم أن يُمطر عليهم حجارةً من السماء فيأتيهم بعذابٍ أليمٍ؟
جـ 1 - قال الله تعالى: {
سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٢} صدق الله العظيم [المعارج].

سـ 2 - فما هو ذلك السؤال من الربّ الذي سأله الكافرون المنكرون لهذا القرآن العظيم؟
جـ 2 - قال الله تعالى: {
وَإِذْ قَالُوا اللَّـهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢} صدق الله العظيم [الأنفال].

سـ 3 - ولماذا سألوا هذا النوع من العذاب، فهل لأنّ الرسول قد حذّرهم بكِسَف الحجارة تمطر على الأرض من كوكبٍ ما من السماء إن استمرّ تكذيب البشر بذِكر الله إليهم القرآن عظيم؟
جـ 3 - قال الله تعالى: {
أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا} صدق الله العظيم [الإسراء:92].

سـ 4 - فهل قد سبق أن عذّب الله بكِسَف الحجارة من هذا الكوكب أحدَ طوائف الأحزاب الكافرة برسل ربّهم في علم الكتاب؟
جـ 4 - قال الله تعالى: {
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٣وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧١ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٧٢وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿١٧٣إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٤وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٧٩وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨٤قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٨٦فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١} صدق الله العظيم [الشعراء].

سـ 5 - وأين موقع هذا الكوكب في المجموعة الشمسيّة في الفضاء من حول الأرض؟ فهل هو بأعلاها فدارَ حتى كان بسافلها أم كان بسافلها فدار حتى صار عاليها فأمطر عليهم بالحجارة المنضودة؟
جـ 5 - قال الله تعالى: {
فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٤إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥} صدق الله العظيم [الحجر].

سـ 6 - وهل كوكب العذاب يمطر على الأرض كلِّها أم في مكان معينٍ من الأرض؟
جـ 6 - قال الله تعالى: {
فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿٨٢} صدق الله العظيم [هود].

سـ 7 - إذاً من المؤكّد أنه سوف يصيب كثيراً من الأحياء على الأرض فيُنقصها من البشر وغيرهم إلا ما شاء الله.
جـ 7 - قال الله تعالى: {
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّـهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚوَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤١} صدق الله العظيم [الرعد].

سـ 8 - لقد اكتشف مجموعةٌ من علماء الفضاء أنّه يوجد كوكبٌ يقترب من أرض البشر فيمرُّ من جانبها من الأعلى ويتوقّعون أنّه سوف يهلك كثيراً من البشر في هذه الأرض، فهل أحاطكم الله علماً في الكتاب أنّه سوف يحيطهم بعلم هذا الكوكب من قبل أن يأتيهم؟ وكذلك علموا أنّه يأتي إلى الأرض من أطرافها أي من جهة الأقطاب؟ بمعنى إنّ دورانه يميل عن دوران بقية الكواكب بخمسة وأربعين درجةً ولذلك فهو يأتي للأرض من الأطراف أي إنّه يدور حول الأرض من جهة القطبين الشمالي والجنوبي ولذلك علموا أنّه يأتي للأرض من الأطراف، فهل علم علّام الغيوب إنّه سوف يحيطهم بعلم اقتراب هذا الكوكب من أرض البشر من أطرافها من قبل أن يأتيهم؟
جـ 8 -
{أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّـهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚوَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤١} صدق الله العظيم.

سـ 9 - وهل وعد الله الكفار في ذكر الله القرآن العظيم ليعذّبهم بهذا الكوكب فينصر به الحقّ فيُظهره به على العالمين فيهزم به حزب الباطل من البشر جميعاً؟
جـ 9 - قال الله تعالى: {
لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٩بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٤٠وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤١قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَـٰنِ ۗ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٢أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿٤٣بَلْ مَتَّعْنَا هَـٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ ۚ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴿٤٥وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٦} صدق الله العظيم [الأنبياء].

سـ 10 - مهلاً مهلاً، فهل كوكب العذاب هذا هو كوكب النار سقر التي وعد الله بها الكفار في كتابه للمكذّبين برسله لكونه قال سبحانه:
{لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٩بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٤٠} صدق الله العظيم؟ فهل سوف تتم رؤيتها قبل يوم القيامة؟ وهل يرافق ذلك من أشراط الساعة الكبرى؟

جـ 10 - قال الله تعالى: {
وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّـهُ بِهَـٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّـهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚوَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴿٣١كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧} صدق الله العظيم [المدثر].

سـ 11 - وما يقصد الله تعالى بقوله: {
كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤} صدق الله العظيم؟
جـ 11 - قال الله تعالى: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿١﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ﴿٢﴾} صدق الله العظيم [الشمس].

سـ 12 - فهل يعني هذا الحدث أنّ الشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر فيتلوها حتى يدخل البشر في عصر أشراط الساعة الكُبرى نذيراً للبشر لمن شاء منهم أن يتقدّم أو يتأخّر قبل مرور كوكب سقر؟
جـ 12 - قال الله تعالى: {
وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠} صدق الله العظيم [يس].

سـ 13 - وما هو البيان الحقّ لقول الله تعالى: {
وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠} صدق الله العظيم، فهل يقصد أنّه كذلك الليل لا ينبغي له أن يسبق النهار؟
جـ 13 - قال الله تعالى : {
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا} صدق الله العظيم [الأعراف:54].

قد فهمنا الخبر أنّه إذا أدركت الشمس القمر إلى ما شاء الله ثم يسبق الليل النهار فتطلع الشمس من مغربها بسبب مرور كوكب النار، فبما أنّ الكفار يُحيطهم الله بعلم اقتراب كوكب النار من قبل المرور، فهل يستطيعون أن يعلموا متى سوف يمرّ كوكب النار على أرض البشر في عصر أحداث أشراط الساعة الكُبرى؟ أم أنّها لا تأتيهم إلا بغتة؟ أم إنّه لا يعلمُ بميعاد قدومها حتى الذي تنزّل عليه هذا القرآن العظيم؟

قال الله تعالى:
{
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨} [السجدة].

{
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّـهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩} [يونس].

{
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٩} [الأنبياء].

{
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧١قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢} [النمل].

{
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴿٢٩قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠} [سبأ].

{
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩} [يس].

{
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّـهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦} [الملك].

{
لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٩بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٤٠} صدق الله العظيم [الأنبياء].

النذير بالبيان الحقّ للذكر المهديّ المنتظَر الإمام ناصر محمد اليماني.
______________
اضغط هنا لقراءة البيان المقتبس..