به یهودیانی که نمی توانند کتاب (خداوند) را بخوانند نیز امی گفته می شود..

عرض للطباعة