پاسخ مهدی منتظر به سؤال یکی از پرسشگران درباره اسم اعظم خداوند..

عرض للطباعة